VLARIPtextiel2

Europese regelgevingen, zoals REACH en CLP, en een toenemend leefmilieubewustzijn maken dat producenten, verdelers en gebruikers van chemicaliën een transitie moeten doorvoeren in verband met productveiligheid. Dit vergt een permanente en hoge inspanning, maar biedt tegelijk grote opportuniteiten.
Het initiële EFRO-project VLARIPtextiel (2008-2010) heeft de textielbedrijven begeleid tijdens de eerste periode van de inwerkingtreding van de REACH-Verordening. De uitdaging is echter nog steeds aanwezig en is ondertussen uitgebreid met bijkomende aspecten zoals de notificatieverplichtingen vanaf 1 juni 2011, de autorisatieplichtige stoffen (bijlage XIV), blootstellingsscenario's, afvalstoffen... Bovendien treedt in 2010 de nieuwe CLP-regelgeving in werking, die nieuwe inspanningen aan de textielsector zal vragen. Aangezien deze CLP-regelgeving de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels wijzigt, zal deze bovendien een grote invloed op de Vlaamse milieuregelgeving en -voorwaarden hebben met betrekking tot de opslag en het gebruik van chemicaliën. De Vlaamse textiel- en chemie-industrie willen binnen VLARIPtextiel2 blijven samenwerken om REACH en aanverwante wetgeving (o.a. CLP) in de textielsector effectief en efficiënt te implementeren, de industriële gebruikers en consumenten effectief te informeren over productrisico’s en een toekomststrategie voor kritische chemicaliën uit te werken.

REACH

De nieuwe Europese Verordening 1907/2006 betreffende de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemicaliën heeft niet alleen gevolgen voor de chemische industrie, maar ook voor de volledige industriële keten.

Autorisatieplichtige stoffen: voorstel aanpassing bijlage XIV van REACH

In het kader van de autorisatie procedure kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en/of het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA), op verzoek van de Europese Commissie bijlage XV-dossiers voorbereiden. Dit gebeurt om potentiële Substances of Very High Concern (SVHC) te identificeren. Deze zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) zijn omschreven in artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (de REACH-verordening).

CoRAP: eerste draft met stoffen voor evaluatie gepubliceerd.

Eind oktober werd een lijst gepubliceerd waarop 91 chemische stoffen werden opgenomen als voorstel van de lidstaten voor evaluatie onder REACH/CLP. Deze lijst wordt gefinaliseerd tegen februari 2012. De bedoeling is om deze lijst blijvend te evalueren in 2012, 2013 en 2014. De evaluaties zullen kaderen in:
- specifieke beperkingen; i.e. verbod of limieten, eventueel voor specifieke categoriën van producten (bijlage XVII)
- toevoegingen aan de kandidaatlijst (zeer zorgwekkende stoffen, SVHC)
- wijzigingen in de gevaarsindeling/classificatie volgens CLP

Sancties CLP ingeschreven in wet productnormen

Op 19 augustus werd in het Belgisch Staatsblad de wet 27 juli 2011 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid gepubliceerd. Door deze wijziging worden de strafsancties bepaald voor ondermeer overtredingen op de CLP verordening 1272/2008, PIC verordening 689/2008, gewasbeschermingsmiddelen verordening 1107/2009, verordening 1005/2009 betreffende de ozon afbrekende stoffen, en de verordening 1102/2008 betreffende verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik.

Zes zeer zorgwekkende stoffen onderworpen aan autorisatie

Zes zeer zorgwekkende stoffen uit de kandidaatlijst werden op de lijst van stoffen onderworpen aan autorisatie geplaatst, zijnde bijlage XIV van de REACH verordening (Verordening 1907/2006 inzake registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen). De opgelijste stoffen in bijlage XIV mogen niet langer op de markt gebracht worden noch worden gebruikt na de vermelde verbodsdatum, tenzij een autorisatie werd verleend voor het gebruik.

Invitation of comments by interested parties on ECHA's draft recommendation of priority substances for inclusion in the list of substances subject to authorisation (Annex XIV)

The draft recommendation consists of an overview table describing the draft entries to be inserted in Annex XIV (this table is available here) and the substance specific background documents developed by ECHA. (see table below for links to the background documents). These background documents provide information on the identity and SVHC properties of the recommended susbtances as well as on their manufacture, uses and alternatives.

Further Information:
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft_recommendations/...

PERSMEDEDELING 23/09/2010 - REACH-project voor textielsector verlengd na succes

Brussel, 23 september 2010 – Twee jaar geleden breidde essenscia, de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences, haar REACH-dienstverlening uit naar gebruikers van chemische stoffen, waaronder de textielindustrie. Samen met sectorfederatie Fedustria en het kenniscentrum Centexbel stapten 60 Vlaamse textielbedrijven mee in het zogenaamde VLARIP ‘textiel’-project (Vlaanderens REACH Implementatie Peterschapsproject) van essenscia. Het resultaat van de werkzaamheden is gebundeld in een handleiding “REACH voor de textielsector”.
Na een positieve evaluatie wordt het project voor nog eens twee jaar verlengd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid.